Ngoc Tran

Cùng cười nào

 hi e dang làm gì dấy.                                                                           em ko lm gì...

Sức khẻo luôn quan trọng với chúng ta

Hiện nay  môi trường mà trúng ta dang sống có nhiều thay dổi quá rõ rêt   dăc biêt là ô nhiễm môi trường ,nước,thien nhiên...   Khi  môi trường thay dổi... tức là sức khẻo của chúng...